Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

THÔNG TƯ 06/2017/TT-BXD HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 62/2016/NĐ-CP VỀ HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG


Thông Tư số 06/2017/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung của Nghị Định số 62/2016/NĐ-CP về hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét